Architectural Competition for the Redesign of three separate areas at the Metropolitan Park of Pavlos Melas, Thessaloniki”

1st Prize – Area 2: The Spectacle

1st Prize – Area 3: The Adventure

2nd Prize – Area 1: The Memory

Design team: topio7 / Panita Karamanea – Thanasis Polyzoidis

Two 1st Prizes and one 2nd Prize
at the Architectural Competition for the Redesign of three separate areas at the Metropolitan Park of Pavlos Melas, Thessaloniki”


1st Prize – Area 2: The Spectacle
1st Prize – Area 3: The Adventure
2nd Prize – Area 1: The Memory


Design team: Topio7 / Panita Karamanea – Thanasis Polyzoidis
External collaborators: Sofia Prifti